Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP PRV SR 2014 - 2020 (MAS ŠAFRÁN)

MAS ŠAFRÁN vyzýva záujemcov o odborné hodnotenie ŽoNFP o zaslanie žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov v zmysle nižšie uloženej výzy. Uzávierka prijímania žiadostí je dňa 2.9.2019. 

https://www.massafran.sk/leader-2014-2023/opatrenia-prv/vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-zonfp-prv-sr-2014-2020/