IROP-CLLD-Q181-512_002_Aktualizácia č.1

Informácia o predčasnom uzavretí výzvy č.IROP-CLLD-Q181-512-002 v rámci aktivity F1 Verejný vodovod, z dôvodu vyčerpania celej alokácie.

 

Uzávierka XV. hodnotiaceho kola výzvy je 19.01.2022.
Uzávierka XVI. 
hodnotiaceho kola výzvy 21.03.2022
Uzávierka XVII. hodnotiaceho kola výzvy 19.05.2022

Aktuálna disponibilná výška alokovaných finančných prostriedkov pre výzvu je 24 662,17 EUR

Zoznam hodnotiacich kôl k výzve IROP_CLLD_Q181_512_002 aktualizované.docx 

Miestna akčná skupina ŠAFRÁN vyhlásila dňa 19.07.2019 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku č.IROP-CLLD-Q181-512_002, dňom 05.05.2021 vydáva Aktualizáciu č.1 výzvy, ktorá nadobúda účinnosť dňa 06.05.2021

Informácia o aktualizácii č.1 výzvy č.IROP CLLD Q181 512 002.pdf 

Kompletná výzva v znení aktualizácie č.1 so sledovaním zmien

Kompletná výzva v znení aktualizácie č.1 bez sledovania zmien