Aktualizácia výzvy č.1 MAS_017/6.3/1

Dňa 8.06.2021 MAS ŠAFRÁN aktualizovala Výzvu v podopatrení 6.3 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov s účinnosťou od 9.6.2021. Aktualizované zmeny sa týkajú úpravy textu v časti 3.2 Oprávnenosť aktivít realizácie projektu, bod: 2.3.2 (6.3) Podmienka oprávneností aktivít projektu - časť: Popis a preukázanie poskytnutia príspevku. Všetky zmeny sú zapracované v znení  aktualizovanej výzvy.

Viac tu: www.massafran.sk/vyzvy-prv-rok-2021/mas-017-6-3-1/