MAS Šafrán vyhlasuje výzvu č.22/2013/PRV/MAS 46

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 -  2013 V RÁMCI IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE ROZVOJA ÚZEMIA

Miestnej akčnej skupiny ŠAFRÁN na roky 2009 – 2015

„Chránime spolu poklady Šafránu“

 

Výzva č.22/2013/PRV/MAS 46

 

Miestna akčná skupina Šafrán v zmysle zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej len „výzva na implementáciu stratégie“), nasledovne:

 

Názov opatrenia PRV SR 2007 – 2013: Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

Názov opatrenia v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja územia MAS Šafrán:

Opatrenie 1.1 Skvalitnenie miestnej technickej infraštruktúry s maximálnym a ekologickým využitím prírodného potenciálu územia

 

v termíne od 17.04.2013 do 09.05.2013

 

Oprávnení koneční prijímatelia – predkladatelia projektu:


Koneční prijímatelia aktivít skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb ako súčasť projektov realizovaných miestnymi akčnými skupinami, zahŕňajú aj členské  obce  MAS Šafrán a aj obec, ktorá je  pólom rastu, resp. obce ktoré sú pólmi rastu.  Z podpory sú však vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000 (obec môže byť súčasťou MAS, ale nemôže byť konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z tejto obce môže predkladať ŽoNFP v rámci stratégie).
 

Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt:

  •  minimálna výška oprávnených výdavkov: 2 000,00 EUR
  • maximálna výška oprávnených výdavkov: 110 000,00 EUR

    Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov:
  •  100 % (80 % EÚ, 20 % SR) v oblastiach cieľa Konvergencia
  •  100 % (55 % EÚ, 45 % SR) v Ostatných oblastiach

 

Miera spolufinancovania z celkových oprávnených výdavkov ŽoNFP (projektu) zo strany konečného prijímateľa – prekladateľa projektu je 0%

Druh podpory: nenávratný finančný príspevok

Spôsob financovania:

plné financovanie (systém refundácie, zálohová platba - pozri Usmernenie, Prílohu č. 4 Opatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, koneční prijímatelia a systémy financovania). V rámci organizačného zabezpečenia financovania výdavkov poskytnutých konečnému prijímateľovi – predkladateľovi projektu z EPFRV a pri predkladaní ŽoP sa konečný prijímateľ – predkladateľ projektu riadi podmienkami Usmernenia, kapitoly 9. Finančné riadenie.


Typ investície: nezisková

Bližšie informácie:

Pracovníci kancelárie sú k dispozícií záujemcom o informácie k výzve v  čase:

 

Pondelok:

9.00 – 14.00 hod

Utorok:

9.00 – 14.00 hod

Streda:

9.00 – 14.00 hod

Štvrtok:

9.00 – 14.00 hod

Piatok:

9.00 – 12.00 hod

prípadne na základe vopred dohodnutého termínu aj mimo tejto doby – doba konzultácie max. 1 hod. na projekt. Bližšie informácie týkajúce sa uvedenej výzvy na implementáciu stratégie je možné získať okrem osobných konzultácií aj na uvedených telefónnych číslach a prostredníctvom e-mailu.


Kancelária MAS v záujme prípravy kvalitných ŽoNFP (projektov) zabezpečí pre záujemcov bezplatné poradenstvo na základe rovnosti príležitostí v nasledovných formách:

  • zvolať informačný deň k výzve č. 22/2013/PRV/MAS 46 do 7 pracovných dní
  • poskytovanie informácií e-mailom alebo telefonicky

 

Termín a miesto predkladania ŽoNFP (projektov):

ŽoNFP (projekt) sa predkladá osobne v kancelárií MAS Šafrán na adrese MAS Šafrán, Obecný úrad Šarišská Trstená, č. 42, 082 14 Šarišská Trstená

 

Kancelária MAS Šafrán prijíma ŽoNFP v termínoch: od 17.04.2013 do 09.05.2013 v čase:

 

Pondelok:

9.00 – 14.00 hod

Utorok:

9.00 – 14.00 hod

Streda:

9.00 – 14.00 hod

Štvrtok:

9.00 – 14.00 hod

Piatok:

9.00 – 12.00 hod

   


Pred podaním ŽoNFP (projektu) sa treba dohodnúť telefonicky alebo e-mailom na presnom termíne odovzdania ŽoNFP (projektu) a jej príloh, najmenej 3 dni vopred. Kontakty:

 

 

0914 331 242

Mgr. Natália Maťašová – manažér MAS Šafrán

 

0914 331 243

Mgr. Jana Tverďáková – asistent MAS Šafrán

 

051 799 77 28

pevná linka kancelárie MAS Šafrán

Webové sídlo:

www.massafran.sk

E-mail:

kancelaria.massafran@gmail.com

Prílohy na stiahnutie: