Obce sa môžu uchádzať o zostatkové zdroje v opatrení 7.4

MAS ŠAFRÁN vyhlasuje výzvu na dočerpanie disponibilnej alokácie na obecné opatrenie 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Žiadosti o nenávratný príspevok je možné predkladať od 15.12.2021 do 10.03.2022.

Kompletné znenie výzvy spolu s prílohami nájdete tu: www.massafran.sk/vyzvy-prv-rok-2021/mas-017-7-4-2/